Количка

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА “БЕРЬОЗКА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Ние отчитаме, че за Вас е важно да разберете как “БЕРЬОЗКА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, събира, съхранява, споделя и използва информацията, която представлява лични данни. С настоящата Политика за поверителност, бихме искали да Ви информираме за извършваната обработка и за възможностите за упражняване на контрол от Ваша страна, съгласно изискванията на европейското и националното ни законодателство.

Моля, запознайте се внимателно с този документ преди да продължите да използвате нашите услуги. Политиката може да бъде актуализира периодично, за което ще бъдете информирани.

Дружество “БЕРЬОЗКА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК:201029124, със седалище и адрес на управление Община Аврен с. Бенковски, ул. Марица 66, телефон за контакти: 080080200, е Администратор на лични данни.

Имейл адрес: Info@berezka.bg, мобилен телефон за контакт: +359 88 808 0807

Данни на компетентен орган по защита на личните данни за България:

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, П.К. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Повече данни за контакт можете да откриете на сайта на Комисията: www.cpdp.bg

“БЕРЬОЗКА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е търговец по смисъла на ТЗ. Основана дейност: търговия на едно и на дребно на стоки и услуги. Дружеството управлява Верига супермаркети с търговска марка „Берьозка“, както и онлайн магазин: Берёзка– www.berezka.bg предоставящ възможност за онлайн пазаруване на продукти от различни категории.

 

Дефиниции:

Настоящата политика се позовава на Дефинициите за:

Лични данни – означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“);

Термините физическо лице, потребител, титуляр на лични данни, субект на лични данни и клиент, използвани в настоящата политика са използвани в смисъл на физическо лице, което е субект на лични данни по смисъла на Регламент 2016/679.

Администратор на лични данни, означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни;

Обработванe, означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване

Чувствителни данни, лични данни, разкриващи расов или етнически произход; политически възгледи; религиозни или философски убеждения; членство в синдикални организации; генетични данни; биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице; данни за здравословното състояние; данни за сексуалния живот и сексуалната ориентация

Длъжностното лице за защита на данни отговаря на всички въпроси на потребители относно обработката и защитата на личните им данни. Всеки потребител на Сайта да се свърже с него чрез имейл на адрес: Info@berezka.bg, мобилен телефон +359 88 808 0807

1. Видовете лични данни, които “БЕРЬОЗКА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД обработва

1.1 За извършване на доставка – при сключване на отдалечени договори за покупко-продажба през нашия сайта www.berezka.bg:

 

Събираме следните лични данни:

Име и фамилия;

Адрес за доставка;

Телефон за връзка;

Имейл адрес;

Възможно е да обработваме и данни за IP адрес;

1.2 Законово основание, за издаване на счетоводен документ:

 

Данни за фактуриране:

Три имена на поръчващия и ЕГН, когато е физическо лице;

Имена на представител, когато поръчващият е юридическо лице, МОЛ, лице за контакт;

Идентификационен номер (ЕГН, ЛНЧ), съгласно изискванията на данъчното законодателство за съставянето на счетоводни документи;

1.3 Легитимен интерес, за да бъде предоставено на клиента необходимото му съдействие при избора на продукти от Сайта или допълнителна информация за направени поръчки:

 

Данни за потребителя:

 Телефонен номер за връзка;

Имейл за връзка;

“БЕРЬОЗКА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД обработва данни за бизнес анализ на продажбите, изведен от деперсонифицирани, анонимни данни:

 

1) Анонимизирани данни

Статистическа информация за общия брой посещения на сайта, изпълнени доставки, приети запитвания за съдействие и оплаквания, събирани и анализирани с цел подобряване на предоставяните от www.berezka.bg стоки и услуги. Чрез тези статистически анализ се стремим да подобряваме качеството на обслужване, както и да управляваме и подобряваме потребителската удовлетвореност и да подобряваме сайта си, съобразно потребителските очаквания.

2) Бисквитки и пиксел тагове

При използване на нашия сайт: www.berezka.bg “БЕРЬОЗКА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД събира информация, която може да включва лични данни, от браузъра (Internet explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome и др.) на посетителите на Сайта. За събирането на тази информация се използват различни методи, включително бисквитки и пиксел тагове, която информация може да включва:

 

IP адреси;

уникален идентификатор на бисквитка;

информация на бисквитка;

информация относно това дали браузърът на посетителя позволява използването на определени възможности и добавки;

уникален идентификатор на устройството (HWID) вид;

вид на браузъра;

езикови настройки;

операционна система и системни настройки;

държава и часова зона;

предишни посещавани уеб страници;

информация относно взаимодействието на потребителя със Сайта като покупки и предпочитания, начин и скорост на клик (избор);

час на влизане и референтни адреси.

За повече информация, може да се запознаете с Политиката ни за бисквитки (тук) на нашия сайт.


2. Автоматизирани решения

“БЕРЬОЗКА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД не използва методи за автоматизирано вземане на решения или профилиране.


3. Цели на обработката на лични данни

Лични данни, предоставени от потребителите са обработват за целите, които са неизчерпателно изброени по долу:

 • заявки и приемане на поръчки;
 • договорно изпълнение;
 • доставка от наш служител;
 • издаване на счетоводни документ, съдържащи задължително определени по закон реквизити;
 • проследяване и удостоверяване на плащания;
 • възстановяване на суми (при упражнено право на отказ от доставка);
 • осъществяване на контакт с поръчващия относно направена поръчка;
 • последваща доставка;
 • получаване на обратна връзка за качеството на предоставените услуги;
 • съхраняване данни за поръчаните стоки в индивидуалния профил на потребителя;
 • изпращане на известия за статуса на доставка и възникнали проблеми с доставка;
 • възможно е да предоставяме информация чрез имейл или SMS за нови продукти и/или услуги, като и за промоции на www.berezka.bg. За тази обработка се събира изрично изразено съгласие от страна на потребителя;
 • възможно е да изпращаме съобщения за целите на директния маркетинг и реклама при изразено съгласие от страна на потребителя;
 • възможно е да организираме промоционални кампании и да бъде изпращана информация, като непоискани търговски съобщения;
 • обработваме и съхраняваме информацията от вашите профили за история на направените поръчки;
 • обработваме предоставената информация от вас и във връзка с нормативни задължения при проверки от оторизирани органи, както и при защита на правен интерес в административни и съдебни производства;
 • подобряване на обслужването;

“БЕРЬОЗКА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД не събира, обработва и съхранява личните данни на малолетни лица. По отношение на непълнолетните лични данни се събират, обработват и съхраняват само с изричното съгласие на родител/настойник, изразено в писмен вид.

 

Трети лица, на които е възможно “БЕРЬОЗКА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД да предоставя лични данни

Доставчици на платежни услуги за целите на осъществяване на плащане или възстановяване на суми при упражняване на право на отказ на продукт, както и за счетоводни цели, на основание чл. 111а и следващите от ЗДДС.

Доставчици на услуги за мобилна и интернет комуникация с цел уведомяване на Поръчващия за промяна на статус на поръчка и др.

Консултанти в различни сфери за целите на защита на легитимни интереси на “БЕРЬОЗКА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД по поддържане и подобряване качеството на услугата, отговаряне на законовите изисквания, защита за законни права и интереси в съдебни и административни производства.

Държавни органи и институции във връзка с извършвани от тях проверки в съответствие със законовите изисквания и ограничения.

По отношение на личните данни на физически лица, които се предоставят на посочените трети лица, “БЕРЬОЗКА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД изисква и следи те да прилагат всички необходими технически и организационни мерки за защита на предоставените им от дружеството данни, според изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и на българското законодателство.

 

4. Срокове за съхранение:

1) Ние обработваме Вашите лични данни за сроковете, установени в действащото в страната законодателство, от регулаторните надзорни органи, като и до момента на реализиране на целите, за които данните са предоставени. След реализирането на тези цели или след отпадането на законния ни интерес или законовото основание за обработването на данните (напр. когато бъде оттеглено съгласието за обработване на определени данни), ние ще заличим личните данни без ненужно забавяне.

2) В случаите, когато не използвате личния си профил, създаден в нашия сайт, в продължение на 5 години, данните от него се изтриват, а профилът Ви се деактивира. Преди да бъде деактивиран, ще получите уведомително писмо от нас, като при извършване на влизане в профила, той ще продължи да бъде активен нови 5 години.

3) Информацията за направени от вас поръчки, във персоналният Ви профил се съхранява 5 години след датата на тяхното сключване. След изтичане на този период, ще бъдат изтирвани автоматично, като се следва правилото за изтриване на най-стария запис.

4) Критериите, на база на които е определен срокът на съхранение на личните ви данни, включват:

(а) периодът, през който поддържаме търговски отношения с вас, и ви предоставяме услугите си;

(б) сроковете за съхранение на данните, предвидени в приложимите спрямо нас счетоводни закони;

(в) периодът, за който е необходимо да съхраняваме данните във връзка с участието ни и защитата на правата и законните ни интереси в съдебни и административни производства и изтичането на съответните давностни срокове.

Лични данни, за които липсва изрично законово/надзорно задължение за съхранение, ще бъдат изтривани след постигане на целите, за които личните данни са събрани и се обработват.

1) За неуредените в нормативен акт или вътрешни наредби на Администратора срокове за съхраняване на документи, съдържащи лични данни, те се съхраняват за срок от 5 години, от предоставянето им.

2) Данни, предоставени въз основа на съгласие се обработват от Дружеството до оттеглянето му чрез писмено заявление. 

След изтичане на посочените по-горе срокове, данните се изтриват и не могат да бъдат възстановени и използвани повече.

Изключение: Данните не се изтриват, но продължават да се обработват само за целите на защита на нашите законни права и интереси или в изпълнение на нашите законови задължения, в случай че към датата на изтичане на посочения срок е налице висящо съдебно, административно и досъдебно производство – до приключването му.

 

5. Технически мерки защита на личните данни

За защита на вашите данни сме предприели необходимите технически и организационни мерки, за защита от случайно или незаконно унищожаване, от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

 

6. Права на физическите лица:

Право на достъп

По всяко време Вие като субект на данни имате право да поискате информация от нас за обработваните Ваши лични данни. Ние ще отговорим на Вашето искане в 30 дневен срок, на посочените адреси и данни за контакт.

 

Право на коригиране

При допуснати фактически грешни или непълни лични данни, имате възможност да коригирате данните си самостоятелно във Вашия персонален профил или да поискате ни да ги коригираме.

 

Право на изтриване

Имате право да поискате от нас да изтрием Вашите лични данни, които обработваме или да го направите сами, като изтриете профила си от нашия сайт. Моля да имате предвид, че правото да бъдеш забравен не е абсолютно право и е възможно информация за извършените от Вас поръчки да бъде запазена за счетоводни и данъчни цели, до изтичане на законоустановените срокове.

 

Право на ограничаване на обработването

Имате право да иска от нас да ограничим обработването, на предоставените от Вас лични данни. В случай на коригиране, изтриване или ограничаване на обработване, ние съобщаваме за това на всеки получател – трето лице, на когото личните данни са били предадени, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Имате право да оттеглите свободно изразеното си съгласие за обработване на личните Ви данни. Искане за оттеглянето на съгласие е възможно да направите, във всеки един момент, при получаване на е-мейл от наша стара, чрез бутон „Отпиши ме“, „Unsubscribe“ или друг технически способ, предвиден в използваните информационни платформи.

Оттеглянето на съгласие за директен маркетинг и реклама се извършва чрез изпращане на уведомление на посочения в съобщението за директен маркетинг и реклама адрес за отказ;

При оттегляне на съгласието обработката на съответния вид лични данни за посочените цели се преустановява. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, извършвано въз основа на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

Право на преносимост на данните

Имате право да получите личните данни, които ви засягат пряко и които сте ни предоставили. Личните данни се предоставят директно на субекта, при искане от страна на субекта и техническа възможност данните се предоставят на друг администратор по негов избор;

Право на възражение.

Имате право по всяко да възразите срещу събирането и обработването на вашите данни.

Право на подаване на жалба до надзорен орган

Имате право да подадете жалба до Комисия за защита на лични данни, ако прецените, че нарушаваме някое от нормативно установените правила при обработването на Вашите лични данни.

Данни за Контакт: Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, П.К. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Повече данни за контакт можете да откриете на сайта на Комисията: www.cpdp.bg

 

7. Промени в политиката за поверителност

Политиките на “БЕРЬОЗКА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за поверителност може да бъде актуализирана по всяко време, в зависимост от изменението на правната рамка (приложимия закон) и изменение в обстоятелствата. Когато такива промени се наложат, те се публикуват в съответната рубрика на сайта и всички потребители биват уведомени за тях. В случай че се наложи значителна промяна в начина на обработване на личните данни на потребителите, “БЕРЬОЗКА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД ще уведомява всички засегнати лица преди промяната в политиките да влезе в сила, а където е необходимо, ще поиска и изрично съгласие от субектите на лични данни.

 

Последна актуализация: 04.01.2023. Дата на влизане в сила: 04.01.2023.

Продукти